http://sw.nokia.com/id/3ca11fb5-54c6-406e-a6fb-75101f86f1ca/Symbian_OS_Fom_ANSI_To_Symbian_v1_0_en.pdf