http://www.aicpa.org/download/acctstd/TIS1100_15.pdf